REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kto płaci podatek od środków transportowych

Sebastian Woźniak
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i więcej, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz autobusy (art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Do opłacania podatku są zobowiązani wszyscy właściciele środków transportowych, a więc osoby fizyczne i osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

REKLAMA

Orzeczenie

REKLAMA

„Skarżący jest właścicielem dwóch ciągników samochodowych (ciągników siodłowych) marki Scania. Z dowodów rejestracyjnych przedmiotowych ciągników samochodowych wynika wprost, iż posiadają one dopuszczalną masę całkowitą 18 000 kg (pole F2 w dowodzie rejestracyjnym) oraz dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów – 40 000 kg (pole F3 w dowodzie rejestracyjnym).

Spór dotyczy interpretacji art. 8 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton oraz równej lub wyższej niż 12 ton.

REKLAMA

(...) przez ciągnik samochodowy należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie wyłącznie do ciągnięcia przyczepy; określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i ciągnik balastowy. Definicja »dopuszczalnej masy całkowitej«określona została w art. 2 pkt 54 ustawy i zgodnie z nią jest to największa określona właściwymi warunkami technicznymi masa pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego oraz największa masa ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd po drodze. Na dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów składa się natomiast masa własna ciągnika siodłowego i dopuszczalna masa całkowita naczepy albo dopuszczalna masa całkowita ciągnika balastowego i dopuszczalna masa całkowita przyczepy.

Podstawowym dokumentem, na podstawie którego można ustalić rodzaj i parametry środka transportowego na potrzeby opodatkowania podatkiem od środków transportowych, jest dowód rejestracyjny. Organ podatkowy nie jest uprawniony do samodzielnych ustaleń odnoszących się do cech przedmiotu opodatkowania, gdyż nie dysponuje niezbędną w tym zakresie wiedzą. Dowód rejestracyjny jest zaś decyzją administracyjną stwierdzającą dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego. Jest on więc dokumentem urzędowym sporządzonym w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej, a zatem stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone (art. 194 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa).

Podkreślenia wymaga, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów jest podstawowym parametrem decydującym o opodatkowaniu ciągnika samochodowego. Powyższe wynika wprost z treści art. 8 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis ten nie uzależnia natomiast opodatkowania ciągnika samochodowego od jego dopuszczalnej masy całkowitej. Organy podatkowe nie mają zatem podstaw prawnych do sięgania do takiego parametru w przypadku ciągników samochodowych. Parametr ten dotyczy natomiast samochodów ciężarowych, co wynika z treści art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Nadto wskazać także należy, iż w punktach 5 i 6 art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ustawodawca wymienił, iż opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. W takim przypadku opodatkowanie również zależy od dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy/naczepy wraz z pojazdem silnikowym.

Z powyższego wynika zatem, że każdy z wymienionych w ustawie środków transportowych podlega opodatkowaniu niezależnie od tego czy wchodzi w skład zespołu pojazdów, czy też jest wykorzystywany samodzielnie. Przedmiotem opodatkowania nie jest zespół pojazdów, ale ciągnik samochodowy (ciągnik siodłowy bądź balastowy) i przyczepy lub naczepy, czyli środki transportowe, które składają się na zespół pojazdów. Środki te mają odrębne stawki podatkowe uzależnione m.in. od dopuszczalnej całkowitej masy zespołu pojazdów. Tym samym bezzasadne są podnoszone w skardze twierdzenia odnoszące się do podwójnego opodatkowania środków transportowych. Jak już wskazano powyżej przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są wyłącznie ciągniki siodłowe, ciągniki balastowe, naczepy, przyczepy, a nie zespoły pojazdów. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów jest natomiast jednym z parametrów decydującym o ich opodatkowaniu”.

Taki też pogląd jest wyrażany w orzecznictwie (wyrok WSA w Gdańsku z 19 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Gd 235/08 i I SA/Gd 239/08, oraz WSA w Kielcach z 24 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Ke 583/07).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 16 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Ol 873/10.

PRZYKŁAD: Obowiązek złożenia deklaracji i zapłaty podatku

Firma handlowo-usługowa Jan Nowak i synowie zawarła umowę leasingu finansowego z „M” Leasing Sp. z o.o. dotyczącą samochodu ciężarowego o masie całkowitej 7 ton.

Ponieważ właścicielem pojazdu została firma handlowo-usługowa Jan Nowak i synowie, obowiązek złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych i zapłata podatku ciąży na tej firmie.

Deklarację podatkową dotyczącą podatku od środków transportowych składają wszyscy właściciele i współwłaściciele co roku w terminie do 15 lutego. Nie można przenieść tego obowiązku na dzierżawcę, najemcę czy leasingobiorcę. Liczy się to, na kogo pojazd jest zarejestrowany.

Zdarzają się sytuacje, w których firmy leasingowe przenoszą obowiązek płacenia tego podatku i składania deklaracji na leasingobiorcę (korzystającego). Poprzez zawarcie odpowiednich zapisów w umowie firmy te cedują na korzystającego swoje obowiązki. Należy mieć na uwadze, iż jest to działanie niezgodne z prawem, nie wywiera ono zatem żadnych skutków prawnych co do zmiany podatnika podatku od środków transportowych.

PRZYKŁAD: Obowiązek zapłaty podatku transportowego

„M” Leasing sp. z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego z firmą Beta. W umowie zawartej pomiędzy stronami wpisano, iż leasingobiorca ceduje na leasingodawcę wszelkie obowiązki (składanie deklaracji, zapłata podatku) związane z podatkiem od środków transportowych dotyczące leasingowanego samochodu.

Działanie takie jako sprzeczne z prawem nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Złożenie deklaracji i zapłata podatku od środków transportowych przez podatnika, którego obowiązek podatkowy wynika z zapisów umowy leasingu, dzierżawy, najmu czy też użyczenia nie zwalnia od tego obowiązku podatnika, na którym ciąży obowiązek ustawowy. Zapłata podatku przez podmiot, na którym nie ciąży obowiązek zapłaty podatku, nie zwalnia bowiem od zapłaty właściwy podmiot. Wywołuje natomiast ten skutek, iż wpłata przez podmiot (leasingobiorcę, dzierżawcę, najemcę) przybiera formę nadpłaty i podlega zwrotowi jako wpłata od niezobowiązanego podatnika.

PRZYKŁAD: Podwójna zapłata za podatek transportowy

„M” Leasing sp. z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego z firmą „D”. W umowie zawartej pomiędzy stronami wpisano, iż leasingobiorca ceduje na leasingodawcę obowiązek zapłaty podatku od środków transportowych dotyczących leasingowanego samochodu.

Firma „D” wpłaciła podatek od środków transportowych. Jednakże organ podatkowy odnotował wpłatę podatku jako wpływ podatku od podmiotu niezobowiązanego. Zapłata podatku dokonana przez firmę „D” nie miała żadnego wpływu na obowiązek wpłaty podatku przez „M” Leasing sp. z o.o.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Co się dzieje w przypadku, gdy środek transportu został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale jego właścicielem jest firma mająca siedzibę za granicą?

Zgodnie z art. 9 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, organem właściwym jest organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

Jeżeli firma nie posiada w Polsce zakładu, wówczas nie zapłaci w Polsce podatku od własnego środka transportu.

PRZYKŁAD: Obowiązek podatkowy firmy nieposiadającej siedziby na terytorium RP

Niemiecka firma leasingowa zawarła z XYZ sp. z o.o. umowę leasingu operacyjnego na samochód ciężarowy o masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Firma niemiecka nie posiada siedziby ani zakładu w Polsce. Samochód został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Firma XYZ sp. z o.o. nie zapłaci podatku od środków transportowych, bowiem właścicielem pojazdu jest firma niemiecka. Podatku tego nie zapłaci także firma niemiecka, bowiem organem podatkowym właściwym w sprawach tego podatku jest niemiecki organ podatkowy.

Kiedy wygasa obowiązek podatkowy od środków transportowych?

Obowiązek ten wygasa w przypadku:

a) sprzedaży pojazdu przez podmiot zobowiązany do zapłaty podatku,

b) definitywnego wyrejestrowania pojazdu (np. w wyniku złomowania samochodu),

c) czasowego wycofania z ruchu pojazdów zarejestrowanych.

PRZYKŁAD: Obowiązek zapłaty podatku po wygaśnięciu umowy leasingu

„M” Leasing sp. z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego z firmą „D”. Umowa została zawarta na okres trzech lat. Po upływie obowiązywania umowy firma „D” wykupiła od „M” Leasing sp. z o.o. samochód za kwotę 3000 zł.

Obowiązek podatkowy z tytułu podatku od środków transportowych będzie ciążył na leasingodawcy do końca miesiąca, w którym nastąpi przeniesienie własności na firmę „D”. Jak wynika z powyższego przykładu, nastąpi to po upływie okresu, na jaki została zawarta umowa leasingu, gdy nastąpił wykup leasingowanego pojazdu.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moto
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Strefa czystego transportu w Warszawie powstanie 1 lipca 2024 r. Jest nowa mapa i kilka poprawek

  Strefa Czystego Transportu w Warszawie powstanie 1 lipca 2024 r. Uchwała w tej sprawie została przegłosowana 7 grudnia 2023 r. przez radę miasta. Zmiany? Wbrew wcześniejszym zapowiedziom strefa okaże się nieco mniejsza.

  Benzyną E10 tych aut nie zatankujesz. Długa lista! Co mają zrobić kierowcy od 1 stycznia 2024 r.?

  Na stacjach pojawi się nowa benzyna E10. Do jakich samochodów lepiej jej nie tankować? Przygotowaliśmy listę pojazdów. Tak, jest też wyszukiwarka opracowana przez ministerstwo klimatu. Ale w tym przypadku najlepiej polegać przede wszystkim na deklaracjach producentów.

  Postęp projektu Izery: fabryka i nowy SUV już w 2025 roku?

  Na konferencji prasowej 7 grudnia 2023 r. prezes spółki ElectroMobility Poland (EMP), Piotr Zaremba, ogłosił znaczący postęp projektu Izery (pierwszego polskiego samochodu elektrycznego), informując o zrealizowaniu planów w 39 procentach. Wizja fabryki w Jaworznie i pierwszych samochodów z niej zjeżdżających staje się coraz bardziej realna. Produkcja samochodów ma ruszyć w tej fabryce pod koniec 2025 roku.

  Toyota Hilux Mild Hybrid 48V. Diesel w pick-up`ie z zastrzykiem 16 koni

  Toyota zdecydowała się poszerzyć gamę silnikową Hiluxa. Teraz 2,8-litrowy diesel w jednej z wersji może otrzymać elektryczne wsparcie. Za to odpowiedzialny jest 16-konny układ Mild Hybrid 48V.

  REKLAMA

  Ile kosztuje elektryczna Astra? Cennik modelu Electric startuje od 197 500 zł

  Pierwsza elektryczna Astra w historii modelu oficjalnie wchodzi do sprzedaży w Polsce. Za model trzeba zapłacić co najmniej 197 500 zł. Co kompaktowy Opel oferuje w zamian?

  Elektryczny SUV Mitsubishi? Japończycy uderzą w segment C

  Mitsubishi, zamiast zwijać biznes w Europie, najwyraźniej planuje go rozwijać. Po dwóch kluczowych debiutach w segmencie aut miejskich Japończycy szykują się do prezentacji elektrycznego SUV-a segmentu C.

  Czy paliwo w samochodzie może zamarznąć?

  Paliwo zamarzło w samochodzie. To hasło podczas porannej próby rozruchu silnika brzmi dla kierowcy jak wyrok. Czy to jest w ogóle możliwe? I jak radzić sobie w takiej sytuacji? O tym właśnie opowiemy w tym poradniku.

  Jaki będzie 2024 rok w branży TSL?

  Sektor TSL przechodzi przez istotne zmiany, które odzwierciedlają ewolucję całej branży. Nowe regulacje oraz kierunki rozwoju, wprowadzone w 2023 roku, jeszcze mocniej uwydatniły dynamiczny charakter branży. Jakie wyzwania i szanse z perspektywy prawa przyniesie ze sobą rok 2024? 

  REKLAMA

  Nowa benzyna E10 od stycznia 2024 r. MKiŚ: Nie wlewaj do baku jeżeli masz stary silnik, bo uszkodzisz układ paliwowy!

  Nowa benzyna 95-oktanowa z zawartością do 10% biokomponentów (E10) zacznie być sprzedawana na stacjach benzynowych w Polsce już od 1 stycznia 2024 r. - poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Benzyna E10 zastąpi benzynę E5 o liczbie oktanowej 95. Ale uwaga, nie każdy silnik może pracować na nowej benzynie. W dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa w samochodzie powinno znajdować się charakterystyczne oznaczenie E10 – potwierdzające dostosowanie samochodu do nowego paliwa. Właściciele starszych pojazdów powinni sprawdzić, czy ich pojazdy są dostosowane do tankowania nowego paliwa. Służy do tego wyszukiwarka przygotowana przez MKiŚ.

  Wyższe opłaty za autostrady w Niemczech dla ciężarówek. Skok cen sięga nawet 86 proc.!

  Opłaty za autostrady w Niemczech dla ciężarówek wzrosły nawet o 86 proc. To poważny problem dla firm z branży transportowej. I nie tylko Polskich, ale także pochodzących z innych krajów europejskich.

  REKLAMA