REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprzedaż towaru i jego wysyłka za granicę przez firmę kurierską

ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Czy towar wysyłany przez firmę kurierską może stanowić eksport? Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 listopada 2010 r., sygn. IPPP3/443-727/10-6/IB

Zdarzenie przyszłe

REKLAMA

Spółka dokonuje sprzedaży materiałów reklamowych do krajów spoza Wspólnoty Europejskiej. Zdarzają się sytuacje – w przypadku małych przesyłek – że spółka zleca dostarczenie przesyłki firmie kurierskiej.

Firma kurierska robi odprawę celną wystawiając do odprawy zgłoszenie zbiorcze, ponieważ zgodnie z przepisami celnymi, w przypadku przesyłek przewożonych przez operatorów pocztowych innych niż operator publiczny, zawierających towary niepodlegające należnościom celnym wywozowym, których łączna wartość w jednej przesyłce nie przekracza równowartości 1000 euro, odprawa może być dokonana zbiorczo w jednym zgłoszeniu celnym. W momencie nadania przez spółkę przesyłki firmie kurierskiej, tworzy się numer HAWB. Kurier z kilku przesyłek o numerach HAWB tworzy jedną przesyłkę AWB, nadając jej numer i wystawia do niej manifest lotniczy (specyfikację), która zawiera dane:

– Nr HAWB

– Zawartość

– Eksporter

– Kraj

– Wartość w USD

– Waga w kg

REKLAMA

Na SAD zbiorczym jako nadawca widnieje firma kurierska. W opisie towaru jest wpisane „przesyłki kurierskie” i jest przywołany Nr AWB oraz poszczególne numery HAWB, tak że można dokonać identyfikacji wysłanego towaru. Firma kurierska przesyła do spółki SAD zbiorczy w wersji XML oraz ksero AWB i manifestu lotniczego. Ksero dokumentu AWB i manifestu lotniczego firma kurierska potwierdza za zgodność z oryginałem.

Firma kurierska dokonuje eksportu w swoim imieniu, postępując tak jak jest to opisane we wniosku. Następnie firma kurierska obciąża spółkę kosztami transportu i innymi kosztami związanymi z wykonaniem zleconej usługi.

Według informacji otrzymanej z firmy kurierskiej, będzie możliwe otrzymanie przez spółkę wydruku komputerowego komunikatu IE-599, potwierdzonego przez urząd celny, po uprzednim wystąpieniu do urzędu celnego z odpowiednim wnioskiem.

Pytania

1. Czy towar wysłany poprzez firmę kurierską może dla Spółki stanowić eksport, o którym mówi art. 2 pkt 8 lit. a ustawy o VAT?

2. Czy SAD zbiorczy przesłany spółce przez firmę kurierską w wersji XML może być dokumentem potwierdzającym wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty i czy spółka może zastosować stawkę podatku 0 proc. w eksporcie towarów?

Stanowisko wnioskodawcy

Zdaniem wnioskodawcy, sprzedaż materiałów reklamowych, przesyłanych przez firmy kurierskie wnioskodawca może uznać za eksport, o którym mówi art. 2 pkt 8 lit. a ustawy o VAT.

SAD zbiorczy przesłany w wersji XML jest dokumentem potwierdzającym wywóz towarów poza terytorium wWspólnoty, o którym mówi art. 41 ust. 6 ustawy o VAT. Mimo że w dokumencie zbiorczym jako eksporter widnieje firma kurierska, to z załączonych kserokopii dodatkowych dokumentów do zgłoszenia celnego można dokonać identyfikacji wysłanego towaru i z jakiej firmy on pochodził.

Stanowisko dyrektora izby skarbowej

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.), (...) opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2) eksport towarów;

3) import towarów;

4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

(...) Stosownie do art. 2 pkt 8 ww. ustawy, przez eksport towarów – rozumie się (...) potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7, jeżeli wywóz jest dokonany przez:

a) dostawcę lub na jego rzecz, lub

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia łodzi rekreacyjnych oraz prywatnych statków powietrznych lub innych prywatnych środków transportu, w tym środków transportu, o których mowa w art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 288 z 29 października 2005, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1777/2005”.

Wobec powyższego, aby uznać daną czynność za eksport towarów, muszą wystąpić łącznie następujące przesłanki:

– ma miejsce czynność określona w przepisach art. 7 ustawy,

– następnie, w konsekwencji tej czynności, dochodzi do wywozu towaru z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni), lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (eksport pośredni),

– wywóz towaru musi być potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

REKLAMA

Ustawodawca – definiując pojęcie eksportu towarów – dokonał rozróżnienia sytuacji, w zależności od tego czy będący przedmiotem eksportu towar jest wywożony przez dostawcę lub na jego rzecz, albo czy jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz. Sytuacja, kiedy eksporter lub podmiot przez niego upoważniony sam dokonuje wywozu towarów z Polski poza terytorium UE, i na niego wystawione są dokumenty eksportowe jako zgłaszającego towar do odprawy celnej – stanowi, tzw. eksport bezpośredni. Eksport pośredni natomiast ma miejsce wówczas, gdy wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty, w wykonaniu dostawy towarów, jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz.

W tym przypadku to wnioskodawca sprzedaje towar podmiotowi z kraju trzeciego. A zatem należy stwierdzić, iż wywóz towarów następuje w wykonaniu tej sprzedaży, a wywozu tego towaru na zlecenie wnioskodawcy dokonuje firma kurierska, która otrzymuje podczas odprawy celnej odpowiednie dokumenty potwierdzające wywóz towarów.

Tym samym w sprawie będącej przedmiotem wniosku mamy do czynienia z eksportem bezpośrednim, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a ustawy. Dochodzi bowiem do czynności określonych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy – czyli dostawy towarów przez wnioskodawcę na rzecz firmy spoza Wspólnoty. Wywóz towarów jest dokonywany na rzecz wnioskodawcy (dostawcy) przez firmę kurierską, co następnie jest potwierdzone przez urząd celny odpowiednimi dokumentami.

Stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy o VAT, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0 proc. Stawkę tę stosuje się w eksporcie towarów, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty – art. 41 ust. 6 ustawy.

Należy podkreślić, iż tylko w szczególnych przypadkach ustawa o podatku od towarów i usług odwołuje się do przepisów innych ustaw. Przypadkiem, w którym ustawa odwołuje się do przepisów celnych, jest eksport towarów. Zakres tego odwołania odnosi się w tym przypadku do dokumentów, w których urząd celny określony w przepisach celnych potwierdza wywóz tych towarów poza terytorium Wspólnoty.

Od 31 sierpnia 2007 r. rozpoczęła się elektroniczna obsługa zgłoszeń wywozowych składanych przez polskich eksporterów/zgłaszających z wykorzystaniem Systemu Kontroli Eksportu (ang. Export Control System, ECS). Od tego momentu zmianie uległy zasady dokonywania zgłoszeń celnych procedury wywozu, procedury uszlachetnienia biernego i powrotnego wywozu. ECS jest wspólnotowym systemem obsługującym elektronicznie zgłoszenie wywozowe. Umożliwia wymianę komunikatów między urzędami celnymi wywozu i wyprowadzenia we wszystkich krajach UE oraz przesyłanie komunikatów między przedsiębiorcami a urzędami celnymi. System ECS zapewnia automatyzację procedury wywozu i jej pełny monitoring, a także umożliwia elektroniczne potwierdzanie wyprowadzenia towarów poza obszar celny Wspólnoty (w drodze komunikatu przesyłanego z urzędu celnego wywozu do eksportera/zgłaszającego). Od 1 lipca 2009 r. likwidacji uległa karta 3 SAD jako potwierdzenie tego wyprowadzenia, a zastąpił ją elektroniczny komunikat, wysłany natychmiast po opuszczeniu przez towary obszar Wspólnoty.

Zgodnie z art. 796e Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, urząd wywozu po otrzymaniu komunikatu „Wyniki kontroli w urzędzie wyprowadzenia”, o którym mowa w art. 796d ust. 2, potwierdza fizyczne wyprowadzenie towarów, przesyłając zgłaszającemu komunikat „Potwierdzenie wywozu” lub informując go w innej określonej w tym celu przez ten urząd formie.

Podpisany przez system ECS komunikat przy użyciu klucza do bezpiecznej transmisji danych komunikat IE-599 jest dokumentem potwierdzającym wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty. Komunikat ten zawiera dane zgłoszenia z momentu zwolnienia zgłoszenia do procedury wywozu oraz informacje o potwierdzeniu wywozu lub zatrzymaniu towaru na granicy. Komunikat IE-599 jest wysyłany do zgłaszającego przez urząd celny wywozu.

Należy wskazać, iż komunikat IE-599 (zapisany w postaci pliku w formacie „XML”) jest dokumentem równorzędnym dla dotychczas stosowanej formy papierowej dokumentów SAD. Jest on podpisywany przez system ECS przy użyciu klucza do bezpiecznej transmisji danych, zaś uzyskanie komunikatu IE-599 wiąże się z koniecznością rejestracji w tymże systemie. Komunikat IE-599 lub jego wydruk (kopia) jest wystarczającym dowodem wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty, jeśli jego treść spełnia wymagania ustawowe.

(...) Należy zaznaczyć, iż wnioskodawca w aktach sprawy błędnie utożsamia dokument zbiorczy w wersji XML z dokumentem SAD. Tutejszy organ w powyższych rozważaniach wskazał, iż dokument SAD stanowił dotychczas stosowaną formę papierową dokumentów celnych, natomiast z opisu wnioskodawcy można wywnioskować, iż opisuje on komunikat IE-599 w wersji XML.

Jak wskazano powyżej, wnioskodawca dokonał eksportu bezpośredniego towarów. Za wystarczający dowód na udokumentowanie eksportu w przedmiotowej sytuacji należy uznać dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty, tj. elektroniczny zbiorczy komunikat IE-599 otrzymany od dokonującej wywozu na zlecenie wnioskodawcy firmy kurierskiej. Komunikat ten zawiera bowiem informację o numerze dokumentu zbiorczego AWB, który pozwala na zidentyfikowanie wszelkich danych dotyczących poszczególnych wywożonych towarów poprzez nadane im numery HAWB. Dodatkowo firma kurierska załącza kserokopie tych dokumentów do zgłoszenia celnego, natomiast wnioskodawcy do komunikatu IE-599 dołącza potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu AWB oraz manifestu lotniczego.

W związku z powyższym, wnioskodawca będzie miał prawo do zastosowania stawki w wysokości 0 proc., jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzyma od firmy kurierskiej komunikat potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty, zgodnie z cytowanym wcześniej art. 41 ust. 6.

Reasumując, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wnioskodawca dokonuje eksportu bezpośredniego, o którym mowa w art. 2 ust. 8 lit. a. Ponadto – dysponując opisanym w przedmiotowej sprawie elektronicznym zbiorczym komunikatem IE-599 w wersji XML – jest uprawniony do zastosowania preferencyjnej 0 proc. stawki podatku od towarów i usług.

Zatem, stanowisko wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie należy uznać za prawidłowe.

(...)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moto
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Strefa czystego transportu w Warszawie powstanie 1 lipca 2024 r. Jest nowa mapa i kilka poprawek

  Strefa Czystego Transportu w Warszawie powstanie 1 lipca 2024 r. Uchwała w tej sprawie została przegłosowana 7 grudnia 2023 r. przez radę miasta. Zmiany? Wbrew wcześniejszym zapowiedziom strefa okaże się nieco mniejsza.

  Benzyną E10 tych aut nie zatankujesz. Długa lista! Co mają zrobić kierowcy od 1 stycznia 2024 r.?

  Na stacjach pojawi się nowa benzyna E10. Do jakich samochodów lepiej jej nie tankować? Przygotowaliśmy listę pojazdów. Tak, jest też wyszukiwarka opracowana przez ministerstwo klimatu. Ale w tym przypadku najlepiej polegać przede wszystkim na deklaracjach producentów.

  Postęp projektu Izery: fabryka i nowy SUV już w 2025 roku?

  Na konferencji prasowej 7 grudnia 2023 r. prezes spółki ElectroMobility Poland (EMP), Piotr Zaremba, ogłosił znaczący postęp projektu Izery (pierwszego polskiego samochodu elektrycznego), informując o zrealizowaniu planów w 39 procentach. Wizja fabryki w Jaworznie i pierwszych samochodów z niej zjeżdżających staje się coraz bardziej realna. Produkcja samochodów ma ruszyć w tej fabryce pod koniec 2025 roku.

  Toyota Hilux Mild Hybrid 48V. Diesel w pick-up`ie z zastrzykiem 16 koni

  Toyota zdecydowała się poszerzyć gamę silnikową Hiluxa. Teraz 2,8-litrowy diesel w jednej z wersji może otrzymać elektryczne wsparcie. Za to odpowiedzialny jest 16-konny układ Mild Hybrid 48V.

  REKLAMA

  Ile kosztuje elektryczna Astra? Cennik modelu Electric startuje od 197 500 zł

  Pierwsza elektryczna Astra w historii modelu oficjalnie wchodzi do sprzedaży w Polsce. Za model trzeba zapłacić co najmniej 197 500 zł. Co kompaktowy Opel oferuje w zamian?

  Elektryczny SUV Mitsubishi? Japończycy uderzą w segment C

  Mitsubishi, zamiast zwijać biznes w Europie, najwyraźniej planuje go rozwijać. Po dwóch kluczowych debiutach w segmencie aut miejskich Japończycy szykują się do prezentacji elektrycznego SUV-a segmentu C.

  Czy paliwo w samochodzie może zamarznąć?

  Paliwo zamarzło w samochodzie. To hasło podczas porannej próby rozruchu silnika brzmi dla kierowcy jak wyrok. Czy to jest w ogóle możliwe? I jak radzić sobie w takiej sytuacji? O tym właśnie opowiemy w tym poradniku.

  Jaki będzie 2024 rok w branży TSL?

  Sektor TSL przechodzi przez istotne zmiany, które odzwierciedlają ewolucję całej branży. Nowe regulacje oraz kierunki rozwoju, wprowadzone w 2023 roku, jeszcze mocniej uwydatniły dynamiczny charakter branży. Jakie wyzwania i szanse z perspektywy prawa przyniesie ze sobą rok 2024? 

  REKLAMA

  Nowa benzyna E10 od stycznia 2024 r. MKiŚ: Nie wlewaj do baku jeżeli masz stary silnik, bo uszkodzisz układ paliwowy!

  Nowa benzyna 95-oktanowa z zawartością do 10% biokomponentów (E10) zacznie być sprzedawana na stacjach benzynowych w Polsce już od 1 stycznia 2024 r. - poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Benzyna E10 zastąpi benzynę E5 o liczbie oktanowej 95. Ale uwaga, nie każdy silnik może pracować na nowej benzynie. W dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa w samochodzie powinno znajdować się charakterystyczne oznaczenie E10 – potwierdzające dostosowanie samochodu do nowego paliwa. Właściciele starszych pojazdów powinni sprawdzić, czy ich pojazdy są dostosowane do tankowania nowego paliwa. Służy do tego wyszukiwarka przygotowana przez MKiŚ.

  Wyższe opłaty za autostrady w Niemczech dla ciężarówek. Skok cen sięga nawet 86 proc.!

  Opłaty za autostrady w Niemczech dla ciężarówek wzrosły nawet o 86 proc. To poważny problem dla firm z branży transportowej. I nie tylko Polskich, ale także pochodzących z innych krajów europejskich.

  REKLAMA