REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Odliczenia VAT na podstawie e-faktur

e-faktura, komputer
e-faktura, komputer
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Wraz z wzrostem popularności e-faktur narosło wiele wątpliwości, co do sposobu ich przesyłania oraz przechowywania w kontekście prawa do odliczenia podatku VAT.

REKLAMA

Przesyłanie faktur drogą elektroniczną stało się zagadnieniem spornym po opublikowaniu Dyrektywy Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r., która miała na celu m.in. liberalizację standardów przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych tak, aby faktury papierowe i faktury elektroniczne były traktowane na równych zasadach. Ministerstwo Finansów, dostosowując krajowe przepisy do ww. dyrektywy, wydało rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Rozporządzenie to rozszerzyło możliwość zabezpieczania przesyłania faktur drogą elektroniczną ponad obowiązkowe do tej pory: podpis elektroniczny lub EDI (czyli transfer biznesowych informacji transakcyjnych od komputera do komputera z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów). Jednocześnie zgodnie z § 4 nałożyło na przedsiębiorcę obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści przesyłanych faktur.

REKLAMA

Nowe rozporządzenie z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, nie różni się w sposób znaczący od poprzedniego. Dodaje bowiem do ww. metod dowolne kontrole biznesowe, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Potwierdzona została także rola podatnika jako podmiotu odpowiedzialnego za spełnienie warunków zachowania autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur. Nie zmienione zostały również przepisy definiujące autentyczność i integralność faktury, zgodnie z § 2 rozporządzenia autentyczność pochodzenia faktury należy rozumieć jako pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury, natomiast przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. Ponieważ metody gwarantujące spełnienie powyższych wymogów ma określić sam podatnik powstaje wątpliwość, czy w konkretnym przypadku podatnik wywiązał się z obowiązku ich dochowania.

Czy system nie będący wymianą EDI, spełnia wymagania "autentyczności i integralności" faktur?

Pomimo, że z łatwością można dotrzeć do wielu interpretacji indywidualnych na ten temat, to jednak ciężko znaleźć taką, która wprost odpowiada na pytanie podatnika czy system, który stosuje w swojej firmie (nie będący wymianą EDI, ani podpisem elektronicznym) spełnia określone wymagania „autentyczności i integralności” otrzymywanych faktur.

REKLAMA

Jako przykład można wskazać na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 1 marca 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-976/12-4/JN). Podatnik wnioskował o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej prawa do odliczenia podatku VAT z faktur przesyłanych w formacie PDF, w formie skanu lub faksem, a następnie wydrukowanych i przechowywanych w formie papierowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z przedstawionego stanu faktycznego dowiadujemy się, że wnioskodawca, dokonujący zakupów, zobowiązał się do wyrażenia w wymaganej przepisami formie zgody na otrzymywanie od kontrahentów faktur w formie elektronicznej w formacie PDF lub w formie skanu, czy też faksu. Jako sposób zabezpieczenia przesyłanych faktur podatnik wskazał sprawdzanie tożsamości kontrahenta na podstawie identyfikacji adresu e-mail (lub też odpowiednio numeru faksu), ponadto zobowiązał się do poddania otrzymanego dokumentu szczegółowej analizie, w tym porównania go z treścią umowy. Wnioskodawca stwierdził także, że nie będzie możliwości ingerencji w treść faktury, oraz że w żadnych okolicznościach tego nie uczyni. Należy jednak zaznaczyć, że wskazał on, iż otrzymywane w opisany wcześniej sposób faktury nie są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, a ich przesyłanie następuje poprzez standardową pocztę e- mail lub faks (bez użycia EDI). Wnioskodawca wskazał również, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a dokonane zakupy towarów i usług udokumentowane wspomnianymi fakturami, będą wykorzystane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Faktura w formacie PDF lub w formie skanu jest dopuszczalna

We wspomnianej interpretacji, czytamy: „Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że obecnie obowiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość otrzymywania faktur w formacie PDF, w formie skanu lub faksem, a następnie drukowanie otrzymanych drogą elektroniczną faktur i przechowywanie w formie papierowej. Zatem otrzymywanie faktur w formacie PDF, w formie skanu lub faksem, jest równoważne w skutkach podatkowych z otrzymaniem faktury w formie papierowej, o ile zostanie zapewniona autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność przedmiotowych faktur, o których mowa w cytowanym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. Tym samym Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w tych fakturach przesłanych w formacie PDF, w formie skanu lub faksem, w zakresie, w jakim towary i usługi udokumentowane tymi fakturami są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, pod warunkiem, że nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.”

Należy zauważyć, że w cytowanej interpretacji organ nie stwierdza wprost czy sposób w jaki Wnioskodawca otrzymuje e-faktury wypełnia warunek autentyczności i integralności, stwierdza jedynie, że jeżeli je wypełnia to jest uprawniony do odliczenia podatku z tych faktur. Widzimy więc, że powyższa interpretacja nie rozwiązuje podstawowego problemu, jakim jest ustalenie czy spełnione są warunki określone w przepisach omawianego rozporządzenia.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 1 marca 2013 r. (sygn. ITPP3/443-282/12/MD). We wskazanej interpretacji Wnioskodawca rozważał czy faktura wysłana e- mailem, w formie PDF, a nie opatrzona elektronicznym podpisem, wydrukowana i archiwizowana w formie papierowej jest fakturą prawidłową i stanowi podstawę odliczenia podatku naliczonego oraz czy konieczne jest archiwizowanie e-maili, do których rzeczone faktury zostały dołączone.

Podobnie jak w pierwszej z przytoczonych interpretacji, tak i w tej organ stwierdza, że można odliczyć podatek naliczony na podstawie faktur otrzymanych e-mailem po ich wydrukowaniu, jeżeli spełnione zostaną wymogi autentyczności i integralności treści faktury. Jednak i w tym wypadku nie stwierdza czy sposób wybrany przez podatnika jest wystarczający. W interpretacji czytamy: „Tym samym Wnioskodawca może dokonywać odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur VAT otrzymanych za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie PDF po ich wydrukowaniu w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i nie zaistnieją okoliczności skutkujące brakiem prawa do odliczenia zawarte w art. 88 ustawy. Wskazać przy tym należy na bezwzględny wymóg prawny zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur."

Na podstawie powyższych interpretacji trudno jednoznacznie stwierdzić czy w konkretnym przypadku można mówić o spełnieniu warunków integralności i autentyczności otrzymywania faktur przesyłanych drogą elektroniczną. W większości wydawanych interpretacji organ potwierdzał stanowisko podatników, jednakże wszędzie stosował zastrzeżenie, odnoszące się do stosowania konkretnych rozwiązań technicznych, uznając że każde rozwiązanie jest prawidłowe o ile zagwarantuje spełnienie wymogów prawa podatkowego. Tym samym nie udzielał rzeczowej odpowiedzi na wątpliwość podatnika co do prawidłowości zastosowanego sposobu zabezpieczania i przechowywania e- faktur.

Z tym samym problemem spotkała się pewna Spółka z Poznania prowadząca m. in. internetowy serwis aukcyjny. Zamierzała ona rozpocząć przesyłanie swoim kontrahentom faktur w formie elektronicznej, miała jednak wątpliwości co do technicznej strony zapewnienia wymaganej autentyczności i integralności. Spółka przedstawiła we wniosku o interpretację sposób, w jaki chce wystawiać i przesyłać e-faktury i zadała Izbie Skarbowej w Poznaniu kilkanaście pytań dotyczących zapewnienia autentyczności pochodzenia faktury i integralności jej treści. Izba Skarbowa odmówiła jednak wydania interpretacji uzasadniając swoją decyzję tym, iż zajmuje się jedynie wyjaśnianiem przepisów prawa podatkowego i nie może podjąć się interpretacji kwestii technicznych ujętych w ustawie. Ponadto stwierdziła, że nie jest uprawniona do dokonywania oceny, czy spełnione są warunki techniczne zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści przesyłanych faktur, wymaga to bowiem wiedzy specjalistycznej. Ponadto organ stwierdził, że nie dysponuje odpowiednimi narzędziami, w tym określonymi w Dziale IV Ordynacji podatkowej, umożliwiającymi przeprowadzenie postępowania, w trakcie którego mógłby pozyskać potrzebną wiedzę specjalistyczną.

Spółka zaskarżyła wydaną przez Izbę postanowienie. WSA w Poznaniu wyrokiem z 8 grudnia 2012 r. (sygn. I SA/Po 681/11) orzekł, iż Spółka w sposób uprawniony wystąpiła o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w tym także przepisów odnoszących się do kwestii technicznych zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury przesyłanej drogą elektroniczną. Natomiast organ, zdaniem sądu, posiada szerokie możliwości korzystania z wiedzy specjalistycznej i powinien ponownie rozpatrzyć wniosek strony i wydać stosowną interpretację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na powyższy wyrok złożona została skarga kasacyjna, jednak została ona oddalona przez NSA wyrokiem z 22 stycznia 2013 r. (sygn. I FSK 357/12). NSA nie zgodził się z uzasadnieniem Izby Skarbowej co do braku jej kompetencji do wydania interpretacji indywidualnej w powyższej kwestii. Stwierdził bowiem, że brak możliwości ustalenia czy wybrany sposób dokumentacji jest właściwy i zgodny z przepisami, zanim firma zacznie realizować określone czynności, może narazić firmę oraz jej kontrahentów na negatywne konsekwencje w razie ewentualnej kontroli ze strony organów. NSA zaznaczył, że organ ma szerokie możliwości korzystania z wiedzy specjalistycznej, skoro informacje dotyczące np. elektronicznego obrotu fakturami znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Nie można nie zgodzić się z tezą NSA. Zobowiązanie organu do wydania interpretacji także w kwestiach technicznych powinno ułatwić rozumienie wymogów zawartych z ustawie, a tym samym rozpowszechnić korzystanie z faktur przesyłanych drogą elektroniczną. Co z kolei daje nadzieję na znaczne usprawnienie obrotu dokumentacyjnego. Wątpliwe jest aby Dyrektorzy Izb Skarbowych zrezygnowali z wykorzystywania wspomnianego w artykule zastrzeżenia przesuwając tym samym odpowiedzialność za zachowanie wymienionych warunków technicznych na podatnika. Jednak wyrok NSA wskazuje na zasadność dążenia do uzyskania konkretnych odpowiedzi co do stosowania indywidualnych rozwiązań w kwestii otrzymywania i przesyłania faktur drogą elektroniczną.

Tekst: Katarzyna Konior - praktykant, Paweł Barnik - Kierownik Zespołu ds. Podatku VAT ECDDP Sp. z o.o.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Własne

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moto
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Parkując uszkodziła 10 samochodów

Pech, nieostrożność, a może nietrzeźwość? 41-letnia mieszkanka Olsztyna, usiłując zaparkować samochód na osiedlowej uliczce uszkodziła… 10 samochodów. Kobieta nie chciała przebadać się alkomatem.

Czy w aucie trzeba mieć przy sobie dowód rejestracyjny?

Zostałeś zatrzymany do kontroli? Sprawdź, jakie dokumenty musisz przy sobie posiadać. Dowód rejestracyjny, prawo jazdy i aktualne ubezpieczenie OC są jednymi z najważniejszych dokumentów każdego kierowcy.

Badanie: 72 proc. przy zakupie używanego samochodu kieruje się jego ceną

Przy wyborze używanego auta, każdy kupujący bierze pod uwagę inne czynniki. Niezależnie od tego jaki model jest w centrum zainteresowania kupującego, i tak najczęściej branym czynnikiem przy wyborze auta jest jego cena. Model i marka samochodu schodzą na dalszy plan.

Dobra passa motoryzacji dobiega końca

Chociaż produkcja sprzedana pojazdów w I kwartale br. przekroczyła 60 mld zł, ogólne wyniki branży wskazują, że dobra passa przemysłu motoryzacyjnego w Polsce dobiega końca. Tak wynika z informacji firmy AutomotiveSuppliers.pl.

REKLAMA

Po polskich drogach jeżdżą coraz starsze samochody, najbardziej leciwe są Volkswageny, a auta jakich marek mają najmniej lat

14,7 lat – tyle wynosi obecnie średni wiek samochodu zgłaszanego do ubezpieczenia. Jest to o 12 miesięcy więcej niż cztery lata wcześniej. Jednak w przypadku najczęściej spotykanych w Polsce modeli samochodów, średnia jest jeszcze wyższa i sięga prawie 18 lat.

Konfiskata auta nietrzeźwym kierowcom. Będą zmiany przepisów, ale czy na pewno łagodniejsze dla kierujących pojazdami

Kolejna zmiana przepisów dotyczących przepadku pojazdów jako kary dla nietrzeźwych kierowców. . Do Sejmu trafił projekt zmiany ustawy, w ramach którego to nie policja, ale sąd będzie dokonywał konfiskaty, ale jednocześnie zaostrzone zostaną przepisy dotyczące przepadku pojazdu.

Pijany kierowca staranował ogrodzenie. Stracił prawo jazdy w siedmiu kategoriach

35-letni pijany kierowca ciężarowej scanii staranował ogrodzenie prywatnej posesji w Szydłówku koło Mławy. Kary nie będą niskie. 

Polacy jeżdżą starymi autami. Czy można je ubezpieczyć?

Średnia wieku samochodu w Polsce wynosi 15,9 lat. Na takie samochody trudno wykupić polisę Auto Casco. Na szczęście niektóre towarzystwa ubezpieczają nawet 20-letnie pojazdy.

REKLAMA

Tylko 0,5 promila wystarczy, żeby stracić samochód. Zmienią się przepisy dotyczące pijanych kierowców

Do Sejmu trafi projekt nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada zmianę przepisów dotyczących konfiskaty pojazdów pijanym kierowcom. Czy to w końcu pomoże zatrzymać falę nieodpowiedzialnych kierowców na polskich drogach?

Od 1 lipca 2024 r. zmiany w opłatach drogowych! Polacy także to odczują, mimo że wzrost cen dotyczy naszych sąsiadów

Od 1 lipca 2024 r. zmieniły się opłaty drogowe w Niemczech. Opłaty dotyczą głównie branży transportu drogowego, czyli kierowców ciężarowych. Nowe stawki opłat najbardziej odczują przewoźnicy z Polski i Litwy.

REKLAMA